Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van mevrouw Marian van der Zalm, tevens handelend onder de naam Perfectly Styled.

In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Perfectly Styled te gebruiken en deze Privacy Policy te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Perfectly Styled te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Perfectly Styled aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van producten en/of diensten van Perfectly Styled verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens en emailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e) product en/of dienst van Perfectly Styled afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;
  2. voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of

diensten aan te bieden en/of te leveren;

  1. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer

de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen

geven aan derden, zoals een incassobureau;

In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, bankgegevens en emailadres noodzakelijk

ter uitvoering van de overeenkomst.

  1. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een

of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden

kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;

  1. om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere

promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven

hiermee akkoord te gaan.

  1. Het plaatsen van foto’s van bijvoorbeeld bruidskapsels op de website en social media van

Perfectly Styled.

In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, optioneel

verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

  1. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren

en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

  1. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of

diensten; en/of

  1. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook

(automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en

tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

 

In voornoemde gevallen heeft Perfectly Styled een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Perfectly Styled uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

 

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Perfectly Styled via info@perfectlystyled.nl

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Perfectly Styled zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of ITonderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers. Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.         Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@perfectlystyled.nl.

Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Voor het overige zal Perfectly Styled de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Perfectly Styled in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

 

Beveiliging

Perfectly Styled heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een database voorzien van actuele virusscanners.